KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY PRZEKAZUJĄCEGO DAROWIZNĘ ONLINE POPRZEZ PŁATNOŚCI W SYSTEMIE PRZELEWY24

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Profesora Skarżyńskiego SŁYSZĘ z siedzibą w Kajetanach (03-830 Nadarzyn) przy ul. Mokrej 1. Z Administratorem można kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@fundacjaslysze.pl oraz na adres siedziby wskazany w zdaniu poprzednim.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: rodo@fundacjaslysze.pl.

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach następujących i na następujących podstawach prawnych:

a. w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny pieniężnej zawieranej z Administratorem, w związku z przekazaniem przez Panią/Pana kwoty darowizny z wykorzystaniem usługi elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: https://fundacjaslysze.pl, która to płatność jest obsługiwana przez operatora płatności internetowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeśli dokonuje Pani/Pan darowizny w imieniu własnym) albo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jeśli dokonującym darowizny jest inny podmiot w imieniu którego Pani/Pan działa),

b. w celu wykonywania obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c. w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi do Administratora zapytaniami, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą wpłaty darowizny, w celu potwierdzenia przez Administratora dokonania przez Panią/Pana zlecenia wpłaty kwoty darowizny (podziękowania z tytułu dokonania darowizny), na potrzeby obrony przed potencjalnymi lub rzeczywistymi roszczeniami, co stanowi realizację wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, a także dostawcy usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
Administrator udostępnia operatorowi płatności internetowych tj. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz dane dotyczące samej płatności (np. tytułu płatności, kwoty płatności), w celu realizacji płatności przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Po udostępnieniu danych, między Panią/Panem a PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu następuje zawarcie umowy o transakcję płatniczą, w związku z czym PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu staje się niezależnym administratorem Pani/Pana danych osobowych.

5. Administrator może przekazywać dane osobowe do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takich wypadkach zastosowanie mają wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku) np.: przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń oraz prawo uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego, a w tym celu należy kontaktować się z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2 powyżej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania:

a. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na Administratorze spoczywających (w tym przechowywanie dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa),

b. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 6 lat od pozyskania danych,

c. w celu realizacji pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w tym w celach marketingu – przez czas realizacji tych działań, do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych.

7. W przypadkach i na zasadach przewidzianych w RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w przypadku przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania darowizny.
Podanie danych jest obligatoryjne, gdy wynika to z przepisów prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top