Misją Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa dla wszechstronnego rozwoju profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji we wszystkich dziedzinach medycyny, a w szczególności w zakresie: otolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji.

Fundacja realizuje swe cele poprzez działania w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz w sferze nauki i edukacji a w szczególności:

  1. promowanie zdrowia;
  2. tworzenie warunków dla świadczenia różnorodnych form pomocy medycznej dla osób chorych i niepełnosprawnych, uwzględniających najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, w tym tworzenie zakładów opieki zdrowotnej;
  3. tworzenie warunków dla rozwoju działalności badawczo – naukowej i dydaktycznej w zakresie medycyny i zarządzania w ochronie zdrowia, w tym tworzenie ośrodków szkolenia podyplomowego i szkół, prowadzenie badań, studiów i ekspertyz oraz popularyzację ich wyników w zakresie wybranych dziedzin medycyny oraz prowadzenie kursów i szkoleń;
  4. współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, ochrony zdrowia, krajowymi i zagranicznymi;
  5. udzielanie w miarę możliwości wsparcie organizacyjnego i materialnego (finansowego lub rzeczowego) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom badawczo – rozwojowym i wyższym szkołom medycznym;
  6. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji;
  7. przyznawanie stypendiów wybitnie uzdolnionym studentom i pracownikom naukowym;
  8. organizowanie zbiórek i imprez publicznych;
  9. gromadzenie funduszy, środków finansowych i dóbr materialnych służącym celom Fundacji oraz przekazywanie ich na rzecz realizacji programu Fundacji.

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA
SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”

Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn
Konto: Bank BZWBK 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top