STATUT
FUNDACJA PROFESORA HENRYKA SKARŻYŃSKIEGO „ SŁYSZĘ”
z dnia 4 lutego 2010 r.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja profesora Henryka Skarżyńskiego ”SŁYSZĘ”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:
Henryka Skarżyńskiego, syna Józefa i Janiny, zamieszkałego, przy ulicy Widawskiej numer 7 mieszkania 93, 01-494 Warszawa o numerze PESEL 54010307057, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 522-144-37-67 (zwanego dalej „Fundatorem”)
Aktem notarialnym sporządzonym przez Sławomira Ogonka, notariusza w Warszawie w kancelarii w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61 lok.132, w dniu 4 lutego 2010 r. z numerem repetytorium A 1169/2010, działa na odstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity: DZ.U. z 1991r. nr 46, poz 203 z póź. zm) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kajetany.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. spraw zdrowia.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacji może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
2. Fundacja może sama lub razem z innymi podmiotami tworzyć spółki z także przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych.
3. O utworzeniu spółki lub przystąpieniu do organizacji decyduje Rada Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 7

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z celami Fundacji. Wsparcie to może mieć charakter organizacyjny lub finansowy zgodnie z przepisami prawa.

§ 8

1. Fundacja może używać pieczęci owalnej lub okrągłej z elementami według wzoru zatwierdzonego przez Radę Fundacji oraz pieczęci podłużnej.
2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe oraz wyróżnienia w innej formie przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 9

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Rozdział II
CELE I ZASADY FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa dla wszechstronnego rozwoju profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji we wszystkich dziedzinach medycyny a w szczególności w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz w sferze nauki i edukacji, a w szczególności:

1) promowanie zdrowia,
2) tworzenie warunków dla świadczenia różnorodnych form pomocy medycznej dla osób chorych i niepełnosprawnych, uwzględniających najnowsze osiągnięcia wiedzy medycznej, w tym tworzenie zakładów opieki zdrowotnej.
3) tworzenie warunków dla rozwoju działalności badawczo-naukowej i dydaktycznej w zakresie medycyny i zarządzania w ochronie zdrowia, w tym tworzenie ośrodków szkolenia podyplomowego i szkół, prowadzenie badań, studiów i ekspertyz oraz popularyzację ich wyników w zakresie wybranych dziedzin medycyny oraz prowadzenie kursów i szkoleń.
4) współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami: nauki, ochrony zdrowia, krajowymi i zagranicznymi.
5) udzielanie w miarę możliwości wsparcia organizacyjnego i materialnego (finansowego lub rzeczowego) zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom badawczo-rozwojowym i wyższym szkołom medycznym,
6) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji,
7) przyznawanie stypendiów wybitnie uzdolnionym studentom i pracownikom medycznym,
8) organizowanie zbiórek i imprez publicznych,
9) gromadzenie funduszy, środków finansowych i dóbr materialnych służących celom
Fundacji oraz przekazywanie ich na rzecz realizacji programu Fundacji

§ 12

1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
2. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie rocznych planów uchwalanych przez Zarząd Fundacji i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w roku jej działania.

§ 14

1. Majątek Fundacji może pochodzić z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) dotacji i subwencji,
3) zbiórek publicznych,
4) nawiązek i świadczeń pieniężnych,
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych
6) odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
7) środków otrzymanych od sponsorów.
2. Cały dochód organizacji przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 15

1. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce w wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro.

§ 16

W Przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia poprzez spadek z dobrodziejstwem inwentarza, chyba że na podstawie wiarygodnych informacji Zarząd stwierdzi, że długi przewyższają jego masę czynną. W takiej sytuacji Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 17

Wniesienie przez osobę prawną lub osobę fizyczną na rzecz Fundacji wartości majątkowych może być uhonorowane przez odnotowanie tego faktu w księdze honorowej oraz przekazanie darczyńcy podziękowania.

§ 18

1. Fundacja może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swym majątkiem w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”)
2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystać majątku na rzecz członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej celu statutowego
4. Fundacja nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na innych zasadach niż rynkowe.

§ 19

Rozporządzanie składnikami trwałego majątku może nastąpić w przypadkach gdy:
1) uzasadnia to cel Fundacji
2) następuje naturalne zużycie, lub
3) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

Oddział I
Przepisy ogólne
§ 20

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej „ Rada”
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „ Zarządem”
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia w tytułu udziału w prawach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Oddział II
Rada Fundacji

§ 21

1. Rada Fundacji składa się z 2 do 9 członków powołanych dożywotnio.
2. Członków Rady powołuje Fundator. Po śmierci Fundatora członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenie składu Rady, powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji albo na podstawie decyzji Fundatora.
4. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkowstwa lub śmierci członka Rady.
5. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu w wykonywaniu swoich obowiązków.
6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
a) pozostające z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązanie przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkowstwa takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku powołania do Zarządu Fundacji krewnych lub powinowatych członka Rady Fundacji.

§ 22

1. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W razie nieobecności przewodniczącego Rady czynności te wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 23

1. Rada jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady należy:
a) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji
c) zatwierdzenie programu działania Fundacji
d) zatwierdzenie budżetu i preliminarzy Fundacji
e) nadzór i kontrola Zarządu co do prawidłowości, rzetelności jego działania, prawidłowego realizowania celów Fundacji.
f) zajmowania stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy
g) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków.
h) Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji
i) powołanie i odwoływanie członków Fundacji
j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu
k) zatwierdzanie rocznych planów działań fundacji i kosztów jej działalności
l) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji
m) wyrażenie uprzedniej akceptacji dla czynności prawnych zarządu w przedmiocie zaciągania przez Fundację zobowiązania bądź rozporządzenia przekraczającego jednorazowo bądź w okresie jednego roku wartości 10.000,00 (słownie: złotych dziesięć tysięcy) bądź też zobowiązania o charakterze ciągłym w okresie przekraczającym jeden rok.

§ 24

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 25

1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, lub członka rady – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
2. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane, co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. O posiedzeniu Rady zawiadamia się wszystkich członków Rady listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem, chyba że członek Rady zrzekł się tego pisemnym oświadczeniem jednocześnie ze wskazaniem innego sposobu powiadamiania o posiedzeniu Rady, takiego jak adres poczty elektronicznej czy numer faksu.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Dopuszczalne jest uczestnictwo w posiedzeniu Rady i głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 26

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 27

W przypadku niemożliwości pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, obowiązki i prawa Przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku równoczesnej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady powołuje ona ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

Oddział III
Zarząd Fundacji

§ 28

Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Radę w drodze uchwały.

§ 29

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób.
2. Zarząd powoływany jest na 5-letnie wspólne kadencje. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powoływany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego zarządu.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Można powołać jednego lub więcej Wiceprezesów Zarządu.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
6. Rada może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w szczególności w przypadku:
a) Złożenia rezygnacji,
b) Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c) Choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolnośc do sprawowania funkcji,
d) Niewypełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
e) Nienależytego wypełnienia funkcji członka,
f) Istotnego naruszenia postanowień Statutu
7. Rezygnację członek Zarządu składa się na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 30

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 31

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji:
a) uchwala roczne plany działania Fundacji oraz plany finansowe,
b) sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd jej majątkiem,
d) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
g) ustala strukturę organizacyjną Fundacji,
h) ustala zasady wynagrodzenia pracowników Fundacji,
i) tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji, o których mowa w § 6 ust. 1
j) wyraża opinię w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidację Fundacji,
k) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 32

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w głosowaniu pisemnym, co najmniej dwóch członków o ile Zarząd nie jest jednoosobowy.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 33

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest każdy członek Zarządu oraz Rada.

Oddział IV
Sposób reprezentacji

§34

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust 2, może składać Prezes lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, o ile Zarząd jest wieloosobowy.
2. Oświadczenie woli w przedmiocie zaciągnięcia przez Fundację zobowiązania bądź rozporządzenia przekraczającego jednorazowo bądź w okresie jednego roku wartość 10.000,00 zł (słownie: złotych dziesięć tysięcy) bądź też zobowiązania o charakterze ciągłym w okresie przekraczającym jeden rok wymaga uprzedniej akceptacji przez Radę Fundacji w formie uchwały.

Rozdział V
ZMIANA STATUSU

§ 35

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
2. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady podjętej większością 2/3 głosów w obecności 2/3 członków Rady. Jeżeli zmiana statutu następuje za życia Fundatora, do ważności uchwały niezbędna jest jego zgoda wyrażona na piśmie.

Rozdział VI
POŁACZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 36

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 37

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w drodze uchwały.

Rozdział VII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§37

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję i likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji o drodze jednomyślnej uchwały, wszystkich niezwieszonych członków Rady Fundacji.

§ 38

1. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, chyba, że Rada Fundacji w uchwale wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
2. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.

§ 39

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisie otwarcia likwidacji
2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń Prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu uregulowania zobowiązań.
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z Rejestru
8) przekazanie dokumentacji Fundacji do archiwum Państwowego

§ 40

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczone będą na cele wskazane przez Radę Fundacji

KONTAKT

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
fundacja@fundacjaslysze.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI T-PAY
REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

NASZE DANE

FUNDACJA PROFESORA SKARŻYŃSKIEGO „SŁYSZĘ”
Kajetany, ul. Mokra 7, 05-830 Nadarzyn
tel. 663 030 097

Konto:
Santander Bank Polska S.A. 89 1500 1777 1217 7010 0081 0000
KRS: 0000354595,
NIP: 5342448120,
REGON: 142365438

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Back to top